Vietnam

Chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường về các sản phẩm và dịch vụ theo hướng công nghệ Thông tin & Truyền thông được thiết kế cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức chính phủ trên toàn cầu.

The Bhojpur Consulting caters to the Vietnam market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.