Making Intelligent IT Solutions +1 (628) 200 4199, info@bhojpur-consulting.com

Armenia

Մենք շուկայական առաջատար ընկերություն ենք տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի վրա հիմնված ապրանքների և ծառայությունների ոլորտում, որոնք նախատեսված են ամբողջ աշխարհի ֆիզիկական անձանց, ձեռնարկությունների և պետական կազմակերպությունների համար:

The Bhojpur Consulting caters to the Armenia market through our regional sales representatives. We do not have business entity here, but you can reach our contacts at the following

Global
  • Voice: +1 (628) 200-4199
  • Fax: +91 8788682735
Please feel free to contact us directly, if you have any queries further.

The Bhojpur Consulting is a high-performance technology company, Hybrid IT services builder, product engineering expert, global system integrator, consulting firm, and managed service provider. Our research and development team specializes in making state-of-the-art information technology software, hardware, and network solutions for several industry sectors (e.g. Aerospace, Banking, Chemicals, Defence, Education, Energy, Entertainment, Government, Financial Services, Insurance, Life Science, Logistics, Manufacturing, Media, Mining, Petroleum, Pharmaceuticals, Retail, Sports, Transportation, Utilities).